ໃນວັນທີ 27 – 28 ສິງຫາ 2018 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດການທົດສອບຈົບຫຼັກສູດ ລະດັບ 1 ແລະ 2. ໃນ 4 ສາຂາອາຊີບ ຄື່: ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງຕັດຫຍິງເຄື່ອງນຸ່ງ, ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະຮັກສາລົດຈັກ ແລະຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຂື້ນທີ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

ທົດອບສີມືແຮງງານລະດົບ 1 ແລະ 2

1). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ລະດັບ 1 ມີ ຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າທົດສອບສີມືແຮງງານທັງໝົດ 60 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ;   2). ສາຂາ ອາຊີບ ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ ລະດັບ 1 ມີ ຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າທົດສອບສີມືແຮງງານທັງໝົດ 11 ຄົນ, ຍິງ 0 ຄົນ;

 3). ສາຂາ ອາຊີບ ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ລະດັບ 2 ມີ ຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າທົດສອບສີມືແຮງງານທັງໝົດ 13 ຄົນ, ຍິງ 7;
      ການທົດສອບສີມືແຮງງານຈົບຫຼັກສູດ ໃຊ້ເວລາ 2 ວັນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 27-28 ສິງຫາ 2018.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here