ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-13 ກຸມພາ 2020 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ທົດສອບສີມືແຮງງານຈົບຫຼັກສູດລະດັບ1ໃນ05 ສາຂາອາຊີບຄື່: ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ, ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງຕັດຫຍີບເຄື່ອງນຸ່ງ, ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ, ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງສ້ອມແປງແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ ແລະສາຂາອາຊິບ ຊ່າງນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າທົດສອບທັງໝົດ 245 ຄົນ, ຍິງ 146ຄົນ.

ຈຸດປະສົ່ງກໍ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນຂອງການຝຶກ ລະດັບ 1 ( 6 ເດືອນ) ຂອງສູນ ແລະຢັ້ງຢືນການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄູ ແລະການທົດສອບທີ່ຄູໄດ້ສົ່ງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະທັດສະນະຄະຕິ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກ ເຊີ່ງມີຫົວຂໍ້ການທົດສອບດັ່ງນີ້:

  1. ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ: ການຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ;
  2. ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ຕັດຫຍີບເຄື່ອງນຸ່ງ: ຕັດສີ້ນສຳເລັດແບບປ້າຍໄດ້ 2 ເບື້ອງ;
  3. ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ: ເອາະຫຼາມຊີ້ນ, ຢໍ່ຈືນ, ລາບເສືອ, ກ້ອຍປາ ແລະປາປ່ຽວຫວານ;
  4. ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ສ້ອງແປງແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ: ມ້າງ-ປະກອບລູກສູບ, ແຫວນສູບ ແລະໂສ້ນ້ອຍ;
  5. ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ: ການຄິດໄລຄະແນນດ້ວຍ MS Excel, ການສະໝັກ E-mail ແລະພ້ອມສົ່ງເອກະສານທາງ E-mail, ການແຕ້ມແບບຂໍ້ຄວາມ ແລະສ້າງແບບບັດເຊີນດ້ວຍ MS Word ແລະການອອກແບບຮູບຈໍາລອງດ້ວຍ MS Powerpoint.

ຜ່ານການທົດສອບໃນ 05 ສາຂາອາຊີບສາມາດຕິລະຄ່າໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ຄະແນນດີ         ເທົ່າກັບ 31%;
  • ຄະແນນກາງ      ເທົ່າກັບ 60%;
  • ຄະແນນອ່ອນ     ເທົ່າກັບ 09%;

        ຂຽນໂດຍ: ນູນ ລໍປັນຍາ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here