1. ສະພາບລວມ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນສູນຝຶກອົບຮົມ ແຫ່ງທຳອິດຂອງພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊິຶງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຮ່ວມກັບແຂວງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂຶ້ນ ໃນປີ 2000 ແລະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5,3862 ຕາແມັດ, ມີອາຄານຮຽນ 2 ຊັ້ນ 1 ຫລັງ 8 ຫ້ອງ, ມີອາຄານປະຕິບັດງານຊັ້ນດຽວ 1 ຫລັງ 4 ຫ້ອງ, ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 1 ຫລັງ ແລະ ມີຫໍພັກຝຶກອົບຮົມ 3 ຫລັງ.
2. ດ້ານວິຊາການ
ສູນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມາແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖີງ ປະຈຸບັນ ມີລະບົບການຝຶກຄື:
1). ຝຶກພາຍໃນ;
2). ທົດສອບ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ;
3). ຝຶກເຄື່ອນທີ່ໄລຍະສັ້ນ;
4). ຝຶກແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ຝຶກພາຍໃນສູນປະກອບມີ 7 ສາຂາອາຊີບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງໄຟຟ້າ;
2). ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ;
3).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ;
4).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ;
5).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ;
6). ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ;
7). ສາຂາອາຊີບ ປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດ.
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຕ່ປີ 2007-2017 ມີຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າຝຶກທັງໝົດ 3537 ຄົນ, ຍິງ 1776 ຄົນ ແລະນັ້ນໄດ້ປະກອບອາຊີບ 95%. ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳດັ່ງນີ້:
– ດຳລັດ 036/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2010;
– ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013 (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່);
– ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ, ສະບັບເລກທີ 1052/ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ແລະນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
1) ມີຄະນະອຳນວຍການ 02 ທ່ານ ແລະຍັງມີຕຳແໜ່ງຫວ່າງ 01 ທ່ານ;
2) ມີ 04 ໜ່ວຍງານ;
3) ມີ 07 ສາຂາອາຊີບ;
4) ມີພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດ 28 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ, ມີສະມາຊິກພັກ 10 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກກຳມະບານ 28 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ ແລະສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 26 ສະຫາຍ, ຍິງ.8 ສະຫາຍ. 5) ປະກອບມີໜ່ວຍພັກ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື:
– ໜ່ວຍພັກ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍຮາກຖານກຳມະບານ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ.
4. ວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະສາກົນ
1). ພາຍໃນ
ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະຈັດຫາງານ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫລີ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະບັນດາຫົວໜ່ວຍປະກອບການພາຍໃນ.
2). ຕ່າງປະເທດ
ພົວພັນຫວຽດນາມ, ໄທ, ສປປ ຈີນ, ຢີ່ປຸນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສິງກາໂປ, ມາເລເຊຍຕາມການແຈ້ງ ແລະມອບສິດ ຂອງການນຳຂັ້ນເທິງ.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here