Home ຫຼັກສູດການຝຶກ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນ

0

1. ສະພາບລວມ
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນສູນຝຶກອົບຮົມ ແຫ່ງທຳອິດຂອງພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊິຶງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຮ່ວມກັບແຂວງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂຶ້ນ ໃນປີ 2000 ແລະມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5,3862 ຕາແມັດ, ມີອາຄານຮຽນ 2 ຊັ້ນ 1 ຫລັງ 8 ຫ້ອງ, ມີອາຄານປະຕິບັດງານຊັ້ນດຽວ 1 ຫລັງ 4 ຫ້ອງ, ມີຫ້ອງນໍ້າລວມ 1 ຫລັງ ແລະ ມີຫໍພັກຝຶກອົບຮົມ 3 ຫລັງ.
2. ດ້ານວິຊາການ
ສູນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມາແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖີງ ປະຈຸບັນ ມີລະບົບການຝຶກຄື:
1). ຝຶກພາຍໃນ;
2). ທົດສອບ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ;
3). ຝຶກເຄື່ອນທີ່ໄລຍະສັ້ນ;
4). ຝຶກແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ຝຶກພາຍໃນສູນປະກອບມີ 7 ສາຂາອາຊີບດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງໄຟຟ້າ;
2). ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ;
3).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ;
4).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ;
5).ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ;
6). ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ;
7). ສາຂາອາຊີບ ປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດ.
ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຕ່ປີ 2007-2017 ມີຈຳນວນຜູ່ເຂົ້າຝຶກທັງໝົດ 3537 ຄົນ, ຍິງ 1776 ຄົນ ແລະນັ້ນໄດ້ປະກອບອາຊີບ 95%. ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະນິຕິກຳດັ່ງນີ້:
– ດຳລັດ 036/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2010;
– ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013 (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່);
– ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ, ສະບັບເລກທີ 1052/ຈຂ.ອຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ແລະນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
1) ມີຄະນະອຳນວຍການ 02 ທ່ານ ແລະຍັງມີຕຳແໜ່ງຫວ່າງ 01 ທ່ານ;
2) ມີ 04 ໜ່ວຍງານ;
3) ມີ 07 ສາຂາອາຊີບ;
4) ມີພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດ 28 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ, ມີສະມາຊິກພັກ 10 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ, ສະມາຊິກກຳມະບານ 28 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ ແລະສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 26 ສະຫາຍ, ຍິງ.8 ສະຫາຍ. 5) ປະກອບມີໜ່ວຍພັກ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື:
– ໜ່ວຍພັກ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍຮາກຖານກຳມະບານ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ;
– ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຈຳນວນ 1 ໜ່ວຍ.
4. ວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະສາກົນ
1). ພາຍໃນ
ພົວພັນໂດຍກົງກັບ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະຈັດຫາງານ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫລີ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ ແລະບັນດາຫົວໜ່ວຍປະກອບການພາຍໃນ.
2). ຕ່າງປະເທດ
ພົວພັນຫວຽດນາມ, ໄທ, ສປປ ຈີນ, ຢີ່ປຸນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ສິງກາໂປ, ມາເລເຊຍຕາມການແຈ້ງ ແລະມອບສິດ ຂອງການນຳຂັ້ນເທິງ.

NO COMMENTS

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here