ສາຂາອາຊີບຊ່າງ ກໍ່ຊ່າງ-ເຄຫາສະຖານ ເປີດການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ 1-4 ລະດັບ

1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ່ເຂົ້າຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລະດັບ 1-4.
– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍມີພະຍາດຕິດແປດ;
– ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ຫຼືຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ;
– ຖ້າຕ້ອງການຝຶກລະດັບ 4 ແມ່ນຕ້ອງຈົບມັດຖະຍົມຕົ້ນຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮັກມັກໃນອາຊີບ.
2. ເອກະສານປະກອບການຝຶກ ແລະພັດທະນນາສີມືແຮງງານ
– ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຝຶກ 1 ຊຸດ (ມີຢູ່ສູນຝຶກ);
– ໃບຢັ້ງຢືນທີຢູ່ 1 ໃບ;
– ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ ຫຼື ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ 1 ຊຸດ (ມີຢູ່ສູນຝຶກ);
– ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດ ແລະໃບຄະແນນຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ;
– ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ, ພື້ນສີຂາວ).
3. ພັນທະຂອງຜູ່ເຂົ້າຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ
– ລະດັບ 1 ໃຫ້ເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຮັບຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະສົກຝຶກ;
– ລະດັບ 2 ໃຫ້ເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຮັບຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະສົກຝຶກ;
– ລະດັບ 3 ໃຫ້ເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຮັບຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະສົກຝຶກ;
– ລະດັບ 4 ໃຫ້ເບິ່ງຕາມແຈ້ງການຮັບຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະສົກຝຶກ;
4. ເວລາການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ
– ຝຶກລະບົບ (ປົກກະຕິ) ຈັນ-ສຸກ (ຕອນເຊົ້າ 8:00–11:30 ແລະ ຕອນແລງ 13:30 -16:30 ນາທີ);
– ຝຶກຫຼັກ ລະດັບ 1 ໄລຍະຝຶກ 06 ເດືອນ, ແລະຝຶກນອກສະຖານທີ 02 ເດືອນ;
– ຝຶກຫຼັກ ລະດັບ 2 ໄລຍະຝຶກ 06 + 06 ເດືອນ, ແລະຝຶກນອກສະຖານທີ 02 ເດືອນ;
– ຝຶກຫຼັກ ລະດັບ 3 ໄລຍະຝຶກ 12 + 06 ເດືອນ, ແລະຝຶກນອກສະຖານທີ 02 ເດືອນ;
– ຝຶກຫຼັກ ລະດັບ 4 ໄລຍະຝຶກ 18 + 06 ເດືອນ, ແລະຝຶກນອກສະຖານທີ 04ເດືອນ;
ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ່ຈະໄດ້ຝຶກຫຼັກສູດ ລະດັບ 2 ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານຫຼັກສູດ ລະດັບ 1 ເສຍກ່ອນ, ຜູ່ຕ້ອງການຝຶກຫຼັກສູດລະດັບ 4 ຕ້ອງຜ່ານຫຼັກ ລະດັບ 3. ການດຳເນີນການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຍກອອກເປັນ 2 ພາກຄື: ພາກທິດສະດີ 20% ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງ 80%.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here