ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງລັດ

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບ ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງລັດ ລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ພະຈິກ 2018 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານສົມຟອງ ແສງຈັນທະລາ, ເລຂາພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງອຸດົມໄຊແລະປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນ. ຈັນທະລາ ໄຊບຸນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຊິງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ, ຍິງ 04 ທ່ານ.

ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງລັດ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂົງເຂດແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກໍ່ຄື່ພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ເຂົ້າໃຈວິທີ, ຂັ້ນຕອນ ແລະນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະການສະເໜີໂຄງການການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງດ້ານການສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ.
ມີວິທະນາກນຈາກ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 3 ທ່ານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 22 ທ່ານ ດັ່ງນີ້:
– ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ 11 ທ່ານ;
– ພະແນກ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ 6 ທ່ານ;
– ພະແນກ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ 1 ທ່ານ;
– ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງໄຊ 2 ທ່ານ;
– ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດີການສັງຄົມ ເມືອງຫຼ້າ 1 ທ່ານ.
– ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດີການສັງຄົມ ເມືອງແບງ 1 ທ່ານ.
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່ຂອງການຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ້:

ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ການລົງທຶນຂອງລັດ
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດສະບັບ 72/ສພຊແລະນິຕິກຳອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງແລະຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ;
– ແນະນຳແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແລະການປະກອບເອກະສານໂຄງການ;
– ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງ;
– ໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ(ຂຽນໂຄງການຕົວຢ່າງ);
– ການສະເໜີຂໍທຶນ ODA (ໂດຍສະເພາະຂໍທຶນຈາກສປຈີນ);
– ການກຳນົດເວລາຂອງການນຳສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການໄປປະເມີນຢູ່ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ, ອົງການປະເມີນໂຄງການ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮັບຮອງຜົນປະເມີນໂຄງການແລະ 5 ມາດຖານການປະເມີນ.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here